Poprawa kompetencji cyfrowych nauczycieli i pracowników zatrudnionych w ZSS w Gdańsku - Zespół Szkół Samochodowych im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte (Technikum nr 12, Branżowa Szkoła I stopnia nr 12)

Zespół Szkół Samochodowych
im. 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte
w Gdańsku

„Poprawa kompetencji cyfrowych nauczycieli i pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku”

Program przygotowany, opracowany i przeprowadzany przez mgr Barbarę Dembek-Bochniak

Program został opracowany w celu realizacji w Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku działań zgodnych z  kierunkami wyznaczonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowe do realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

  1. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  2. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z  zasobów dostępnych w sieci.

Dzięki proponowanym pięciu krótkim formom doskonalenia nauczyciele posiadający podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz pakietu biurowego Office nabędą umiejętności niezbędne do poprawy atrakcyjności oraz usprawnienia procesu dydaktycznego (w tym tworzenia analiz semestralnych) oraz własnego warsztatu pracy, poznają aplikacje dostępne poprzez internet przydatne podczas procesu edukacyjnego, które można wykorzystać w  celu szybkiego sprawdzenia stopnia opanowania wiedzy uczniów, ale także do zaintrygowania i  zaangażowania uczniów na lekcji, a tym samym rozwijania ich samodzielności, kreatywności i innowacyjności z  wykorzystaniem sieci internet.

Uczestnicy otrzymają pomoce dydaktyczne przygotowane przez prowadzącą.

Organizator:

Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku.

Formy pracy:

trzygodzinne zajęcia warsztatowe zakończone uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział w formie szkolenia.

Adresaci:

zainteresowani wybraną formą doskonalenia nauczyciele i pracownicy ZSS posiadający podstawowe umiejętności z zakresu obsługi programów z pakietu biurowego Office (Word, Excel).

Termin realizacji:

rok szkolny 2018/2019.

  1. 18 grudnia 2018 - 3-godzinne warsztaty - „Oszukać przeznaczenie”. Celem warsztatów było doskonalenie umiejętności wykorzystania kilku aplikacji na raz (platforma GPE, wybrane programy z pakietu MS Office). Wzięło udział sześcioro nauczycieli.
  2. 22 stycznia 2019 - 3-godzinne szkolenie "Kant Gigant" z obsługi aplikacji Kahoot i Quizizz, czyli jak uatrakcyjnić proces dydaktyczny włączając do niego quizy online. Treści: tworzenie quizów stosując różne formy pytań, wykorzystując zasoby internetu (w tym gotowe quizy), przeprowadzanie quizów, wykorzystanie ich do powtarzania materiału, pomiaru dydaktycznego, kartkówek (smartfonówek), sprawdzenia znajomości materiału i opanowania umiejętności, odczytywanie i opracowywanie raportów z quizu w Excelu. Wzięło udział troje nauczycieli.
  3. 11 czerwca 2018 - 3-godzinne warsztaty „Oszukać przeznaczenie 2” - wzięło udział czworo nauczycieli.

Rok szkolny 2019/2020

Kontynujemy cykl szkoleń. W tym roku są to godzinne BMW - Bardzo Miłe Warsztaty o tematyce zależnej od zgłoszonych potrzeb.

  1. 09 października 2019 - "Kant Gigant. Tworzenie quizów i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym"
powrót do góry