TERMINARZ  NAJWAŻNIEJSZYCH  ZADAŃ

 ROK  SZKOLNY 2023/2024

I semestr od 04.09 do 22.12.2023

II semestr od 02.01 do 21.06.2024

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

24.11.2023,

02.05.2024, 06.05.2024, 07.05.2024, 08.05.2024, 09.05.2024, 31.05.2024,

03.06.2024, 04.06.2024, 05.06.2024.

Lp.

Treść zadania

Termin, uwagi

1.       

 Rozpoczęcie roku szkolnego:

04.09.2023 r.

2.       

Spotkanie Dyrektora i wychowawców z rodzicami klas pierwszych:

06.09.2023 r.

3.       

Praktyki zawodowe:

 

klasa 3ATS

02.01-26.01.2024 r.

klasa 3BTS

12.02-08.03.2024 r.

klasa 3TM

11.03-12.04.2024 r.

klasa 4ATS

11.09-06.10.2023 r.

klasa 4BTS

09.10-03.11.2023 r.

klasa 4TM

06.11-01.12.2023 r.

4.       

WYWIADÓWKA Nr I (dotyczy klas starszych)

13.09.2023 r.

5.       

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2023 r.

6.       

Konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami

25.10.2023 r.

7.       

Próbna matura – OKE

listopad 2023 r.

8.       

Ślubowanie klas pierwszych

wg zarządzenia

9.       

ŚWIĘTO SZKOŁY – 65 rocznica ,,Gdańskiej Samochodówki”

23.11.2023 r.

10.   

Podjęcie decyzji o ,,studniówkach” przez klasy maturalne –   

informacja do dyrektora

do 30.11.2023 r.

11.   

Wystawienie ocen śródrocznych

do 15.12.2023 r.

12.   

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna według zarządzenia

21.12.2023 r.

13.   

Koniec I półrocza.

22.12.2023 r.

14.   

Zimowa przerwa świąteczna

od 23.12. 2023 r.

do 31.12. 2023 r.

15.   

WYWIADÓWKA Nr II – według zarządzenia

10.01.2024 r.

16.   

Analityczna Rada Pedagogiczna według zarządzenia

05.01.2024 r.

17.   

Egzamin zawodowe dla uczniów i absolwentów, którzy nie zdali egzaminu w ooprzednich sesjach.

10.01-15.01.2024 r. - etap pisemny

09.01-20.01.2024 r. - etap praktyczny

18.   

Ferie zimowe

29.01-11.02.2024 r.

19.   

Próbny egzamin zawodowy MOT.02, MOT.05, MOT.06, MEC.03, MEC.09, MOT.01, MOT.04, TDR.01

kwiecień 2024 r.

20.   

Rekolekcje wielkopostne

wg porozumienia

21.   

Wiosenna przerwa świąteczna

27.03-02.04.2024 r.

22.   

Technikum nr 12 (klasy piąte) – poinformowanie uczniów o  przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania

do 27.03.2024 r.

23.   

WYWIADÓWKA nr III - Technikum nr12 (klasy czwarte)

Konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami –pozostałe oddziały

03.04.2024 r.

24.   

Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach maturalnych

19.04.2024 r.

25.   

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas kończących się maturą

23.04.2024 r.

25.   

Uroczyste zakończenie nauki w klasach maturalnych

26.04.2024 r.

27.   

Matura 2023

maj 2024/ CKE i OKE

28.   

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12, Technikum nr 12
- poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania

do 17.05.2024 r.

29.   

WYWIADÓWKA nr IV – według zarządzenia

22.05.2024 r.

30.   

Egzamin zawodowy MOT.02, MOT.05, MOT.06, MEC.03, MEC.09, MOT.01, MOT.04, TDR.01

04–10.06.2024 r. - etap pisemny

(27.06.2024 r. – termin dodatkowy)

03.06.2024 r – etap praktyczny "d"

03.06-19.06.2024 r. – etap praktyczny "w" i "wk"

(28.06.2024 r. – termin dodatkowy)

31.   

Ostateczny termin wystawiania ocen w oddziałach

14.06.2024 r.

32.   

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

18.06.2024 r.

33.   

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21.06.2024 r.

34.   

Analityczna Rada Pedagogiczna

27.06.2024 r.

35.   

Egzaminy poprawkowe wg zarządzenia

20.08-27.08.2024 r.

36.   

Rada Pedagogiczna

29.08.2024 r.