Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych 

Zaprasza do złożenia oferty/udziału w postępowaniu w zapytaniu ofertowym o wartości niższej niż 130 000 złotych, w sprawie dostawy 15 komputerów do Zespołu Szkół Samochodowych [a contrario art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z poźn. zm.)

Opis przedmiotu zamówienia, dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty, informacje o: sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, osobach po stronie Zamawiającego uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami, miejscu składania ofert oraz opisie kryteriów i sposobie obliczenia ceny - w załączniku "zapytanie ofertowe".

Formularz ofertowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres m.szczepinska@zss.edu.gdansk.pl w terminie do dnia 18.11.2022 r. godz. 14.00.