Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych 

zaprasza do złożenia oferty/udziału w postępowaniu w zapytaniu ofertowym o wartości niższej niż 130 000 złotych dotyczącym sprawowania profilaktycznej opieki medycznej nad kandydatami na uczniów oraz uczniami Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku.

Opis przedmiotu zamówienia, dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty, informacje o: sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, osobach po stronie Zamawiającego uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami, miejscu składania ofert oraz opisie kryteriów i sposobie obliczenia ceny - w załączniku "zapytanie ofertowe".

Formularz ofertowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zss.edu.gdansk.pl lub złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 23.01.2023 r. godz. 8.00.