Drodzy Maturzyści!

11 sierpnia 2020 r. zapraszamy do odbioru świadectw dojrzałości lub zaświadczeń o wynikach egzaminu.

Osoby uprawnione do egzaminu w terminie poprawkowym proszę o przeczytanie informacji zamieszczonej poniżej.

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM 2020

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że: 

   a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

   b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

2. Absolwent  w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego  pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Jeżeli absolwent nie złoży załącznika 7 w terminie, nie może przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym.

3. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 28 sierpnia 2020 r.

4. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 8 września 2020 r. o  godzinie 14.00.

5. Szczegółowe informacje pojawią się na stronie szkoły.

mgr Alina Barsowska-Sołobodowska