Poniżej w załączniku:

Regulamin przyjmowania kandydatów do szkół wchodzących w skład

Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku

oraz przechodzenia uczniów z jednych typów szkół do innych