Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – II i III runda”. Badanie jest jednym z etapów prac nad systemem monitorowania losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkolnictwa branżowego, rozwijanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz przez Instytut Badań Edukacyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Badanie kierowanie jest do wszystkich szkół branżowych I stopnia, techników oraz szkół policealnych. Uczniowie wszystkich klas kończących w tym roku szkolnym naukę wypełniają ankietę on-line dotyczącą planów edukacyjnych i zawodowych. Wybrane losowo ososby wezmą udział w wywiadach indywidualnych z ankieterami, którzy wkrótce zawitają do szkoły. Osoby, które wyrażą zgodę, jeszcze raz będą ankietowane po ukończeniu szkoły, celem poznania ich losów i zweryfikowania planów z osiągniętymi celami.

Dzis uczniowie 4ATS i 4ATM Technikum nr 12 oraz 3a, 3b i 3ebl Branżowej Szkoły I stopnia nr 12 odwiedzali pracownię 101 i wypełnili ankiety on-line.

Szkolny koordynator projektu mgr Barbara Dembek-Bochniak