Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. ograniczone zostało funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych w terminie od 24 października do 8 listopada br.

W związku z powyższym wszystkie zajęcia edukacyjne (również zajęcia praktyczne i pracownie) w Zespole Szkół Samochodowych w tym terminie prowadzone będą w formie zdalnej.

Zajęcia odbywać się będą według dotychczas obowiązującego planu lekcji.

Wszystkie wcześniejsze zasady dotyczące kształcenia na odległość pozostają bez zmian:

  1. Nauczanie oparte jest o środowisko GPE: aplikacja TEAMS, dziennik elektroniczny - zakładka Zadania domowe i moduł Wiadomości.
  2. Nauczanie zdalne będzie łączyć naprzemiennie techniki z użyciem ekranów monitorów i bez ich użycia oraz uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny, oraz, w przypadku uczniów z dysfunkcjami, zalecenia poradni psychologiczno -pedagogicznej.
  3. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych on-line.
  4. Obecność ucznia jest sprawdzana podczas wszystkich zajęć w trakcie ich trwania zgodnie z obowiązującym planem.
  5. Nauczyciel odnotowuje frekwencję w dzienniku GPE w danym dniu roboczym (uczeń obecny: nz [nauczanie zdalne], nieobecny –).
  6. Szczegółowe sposoby monitorowania postępów ucznia oraz weryfikowania wiedzy i umiejętności w okresie nauki zdalnej są ujęte w przedmiotowych zasadach oceniania z poszczególnych przedmiotów i zostały przekazane na początku roku szkolnego.
  7. Zapisy dotyczące oceniania i sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności, usprawiedliwiania nieobecności, przeprowadzania egzaminów zamieszczone w Statucie Szkoły pozostają bez zmian.
  8. Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny oraz nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji i wsparcia w trakcie prowadzonych konsultacji oraz w godzinach pracy.

 Wszystkie pytania i problemy prosimy zgłaszać do wychowawców poprzez dziennik GPE.

Wicedyrektor mgr inż. Iwona Orłowska