Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie

Od 17 października 2020 roku wprowadzono nowe rozwiązania i obostrzenia celem zapewnienia bezpieczeństwa. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym).

Miasto Gdańsk znajduje się w czerwonej strefie i oznacza to dla nas wszystkich wprowadzenie kształcenia w trybie zdalnym, za wyjątkiem zajęć praktycznych.

Z dniem 19 października 2020 roku w Zespole Szkół Samochodowych wprowadzamy następujące rozwiązania:

 1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanym z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość za wyjątkiem zajęć praktycznych.
 2. Zajęcia praktyczne w tym zajęcia z przedmiotu: organizacja procesów produkcji klasa 4ATM oraz
 • praktyki zawodowe,
 • nauka jazdy,

        odbywają się w formie stacjonarnej na terenie placówki bądź w zakładach pracy zgodnie z  obowiązującym planem i w reżimie sanitarnym.

        Zajęcia edukacyjne pracownia projektowania procesów produkcji w klasie 4ATM

 • do 15.11.2020 r. odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
 • od 16.11.2020 r. zajęcia odbywają się stacjonarnie.
 1. Nauczanie oparte jest o środowisko GPE:
 • aplikacja TEAMS,
 • dziennik elektroniczny: zakładka Zadania domowe i moduł Wiadomości.
 1. Nauczanie zdalne będzie łączyć naprzemiennie techniki z użyciem ekranów monitorów i  bez ich użycia oraz uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny, oraz w przypadku uczniów z dysfunkcjami zalecenia poradni psychologiczno -pedagogicznej.
 2. Zajęcia edukacyjne, które odbywają się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość oraz zajęcia praktyczne, które odbywają się stacjonarnie realizowane są według obowiązującego planu lekcji.
 3. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych on-line i stacjonarnie.
 4. Obecność ucznia jest sprawdzana podczas wszystkich zajęć w trakcie ich trwania zgodnie z obowiązującym planem.
 5. Nauczyciel odnotowuje frekwencję w dzienniku GPE w danym dniu roboczym (uczeń obecny: nz [nauczanie zdalne], nieobecny –).
 6. Szczegółowe sposoby monitorowania postępów ucznia oraz weryfikowania wiedzy i  umiejętności w okresie nauki zdalnej są ujęte w przedmiotowych zasadach oceniania z  poszczególnych przedmiotów i zostały przekazane na początku roku szkolnego.
 7. Zapisy dotyczące oceniania i sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności, usprawiedliwiania nieobecności, przeprowadzania egzaminów zamieszczone w Statucie Szkoły pozostają bez zmian.
 8. Wychowawcy klas, nauczyciele, pedagog szkolny oraz nauczyciele biblioteki udzielają informacji i wsparcia w trakcie prowadzonych konsultacji oraz w godzinach pracy.
 9. Zmiany w funkcjonowaniu szkoły obowiązują do czasu obowiązywania strefy czerwonej na naszym terenie.

 Zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie:

 1. Nauczyciel komunikuje się i przekazuje dane w okresie kształcenia na odległość wykorzystując tylko służbową skrzynkę pocztową lub moduł Wiadomości w e- dzienniku.
 2. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych w  przesyłanych wiadomościach.
 3. Hasła do konta nie mogą być przekazywane osobom trzecim.
 4. Należy pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń zarówno wtedy, gdy zapewnia je szkoła, jak i wtedy, gdy korzysta się z własnych.
 5. Szkoła przetwarza dane osobowe uczniów i rodziców tylko w celach związanych z  wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.

Prosimy zapoznać się z zasadami udziału w zajęciach prowadzonych on-line (w załączeniu).

Prosimy o pozostawanie w ścisłym kontakcie z wychowawcami
oraz o śledzenie komunikatów i informacji,
które w związku z dynamiczną sytuacją
 będziemy zamieszczać na stronie internetowej szkoły
oraz przesyłać wykorzystując dziennik elektroniczny.

Kształcenie na odległość to ogromne wyzwanie. Współpraca, zaangażowanie wszystkich uczestników procesu edukacji i wzajemne zrozumienie pomoże pokonać trudności, które piętrzą się przed nami.

Dyrekcja Zespołu Szkól Samochodowych