Gdańsk, 23 kwietnia 2020 roku

Dyrektor Zespołu Szkól Samochodowych w Gdańsku zobowiązuje wychowawców do przekazania informacji o uczniach nie wykazujących dotychczas żadnej aktywności w proponowanych przez szkołę formach zdalnego nauczania, a tym samym zagrożonych niepromowaniem do klasy wyższej lub ukończeniem szkoły.

Dyrektor ZSS informuje, iż szkoła podejmuje wszelkie działania umożliwiające uczniom uzyskanie niezbędnych wiadomości i umiejętności objętych podstawą programową przewidzianą na danym etapie kształcenia koniecznych do uzyskania promocji.

Dyrektor ZSS zobowiązuje do nielekceważenia obowiązków szkolnych, do systematycznego logowania się do e-dziennika i wykonywania zadań wskazanych przez nauczycieli, a w sytuacji pojawiających się trudności – do niezwłocznego informowania o nich wszelkimi dostępnymi sposobami wychowawców, nauczycieli uczących bądź dyrekcję szkoły.

Brak aktywności, brak informacji – może skutkować brakiem promocji.

Nauczanie zdalne to sytuacja nowa dla nas wszystkich i ogromne wyzwanie dla wszystkich stron -uczniów, rodziców, nauczycieli. Wszyscy musimy się tego nauczyć i z tym zmierzyć ale sukces można osiągnąć tylko poprzez zrozumienie i zaangażowanie wszystkich biorących udział w procesie edukacji.Dyrektor
Mirosław Sreberski