09 lipca 2024 roku.  zapraszam do odbioru świadectw dojrzałości lub zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego w sekretariacie szkoły.
Wyniki egzaminu można też sprawdzić na stronie internetowej do Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika (ZIU) używając indywidualnego loginu i hasła otrzymanego na początku roku szkolnego.
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że: 
 1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ 
2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej  i egzamin ten nie został mu unieważniony . 
 Absolwent, o którym mowa  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 16 lipca 2024 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.
 Absolwent składa oświadczenie do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE, do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
 "Załącznik 7 2024 Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowy" (w załączeniu).
Terminy egzaminów w sesji poprawkowej:
  1. egzaminy maturalne w części ustnej odbędą się 21.08.2024 r. w szkole według osobnego harmonogramu udostępnionego na stronie internetowej szkoły;
  2. egzaminy maturalne w części pisemnej odbędą się 20.08.2024 r. w szkole o godz. 9.00 według harmonogramu udostępnionego na stronie internetowej szkoły;
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego poprawkowego - 10.09.2024 r.
Wicedyrektor mgr Alina Barsowska - Sołobodowska